Reklama

Дәстүрлi емес энергия көздерi

Органикалық отындардың атмосфераны жану өнiмдерiмен глобалдық ластанумен байланысты, баламалы энергия көздерін энергетика дамуының таңдамалы бағыты ретінде қарастыру керек.

Геотермалды энергия. Жер асты суларының жылуы пайдаланылады, су нашар термалды - ауыл шаруашылығы, фермалар 50 °С дейiн; термалды - 50ч70 °С ; жоғары термалды - 70-100 °С; нашар қыздырылған - 100-150 °С; қыздырылған - 150-200 °С; аса қыздырылған - 250 °С жоғары. – электр энергиясын өндiру үшiн деп бөлінеді.
Жел энергиясы. Бұл энергия көзi ең көп қолданылады. Оның артықшылықтарына қолжетiмдiлiк, көп таралуы және экологиялығы жатады. Бiрақ жел көп таралатын аудандарда қолданылады.

Биоэнергетика. Мысалы, 108 мың шошқа өсіретін ферма жыл сайын 1 млн м3 қоймалжың сұйық шығарады. Ол қоршаған ортаны ластайды. Қоймалжың сұйықтық анаэробтық тәсілмен ашытылады. Жоғары сапалы тыңайтқыштарды алу үшін органиканы бейорганикалық қосылыстармен өңдейміз. Сол арқылы 1 тонна құрғақ көңнен орташа шамамен 600 м3 биогаз алынады, ол шартты отынның 350 кг тең.

Күн энергиясы. Гелиостанциялар.

Тасу мен құйындылардың энергиясы.

Зиянды газ тәрiздес қоспалардан жану өнiмдерінің тазартуы

Тазарту әдiстерi активті және пассивті болып бөлінеді.

Активті – техникалық шешімдерді қолдану арқылы (күлтұтқыштар, су тазартуының технологияларын қондыру және т.б.). Пассивтіге биік түтiндік құбырлар арқылы түтіндік газдардың ыдырауы жатады.

Reklama